O gotické soše Madony ještě jednou
28.1.2014

O gotické soše Madony ještě jednou

 
Nález vzácné památky z období gotiky

    

     V nedávné době došlo při inventarizaci mobiliáře kostela sv. Václava v Čermné k unikátnímu nálezu. Zcela náhodně byla objevena vzácná gotická socha Madony s děťátkem pocházející z období kolem roku 1400. Tato mimořádně hodnotná dřevořezba (lipové dřevo) neznámého autora měla své původní místo na bočním oltáři Panny Marie. Postava svým esovitým prohnutím jednoznačně vykazuje znaky typické pro Madony konce 14. a počátku 15. století. Socha představuje mladou ženu oděnou v dlouhý šat a splývavý nařasený plášť. Na její pravé ruce spočívá nahé tělo Syna, jehož nohu přidržuje levou rukou. Celková výška je 109 cm. Dílo je prací řezbářského mistra. Objev sochy je pro nás významný tím, že se jedná o jeden z mála dochovaných dokladů řezbářství této epochy na území Královéhradeckého kraje.
     V době nálezu se socha nacházela v zanedbaném stavu. Vlhko a dřevokazný hmyz zanechaly své stopy. Postup na záchraně této mimořádně hodnotné památky byl konzultován s pracovníky Ústavu státní památkové péče z Josefova a kvalifikovaného dozoru se ujal Mgr. Pavel Mach. Z důvodu náročnosti a vysokých požadavků na práce prováděné v rámci restaurování byla socha převezena do Národní galerie v Praze, kde se odborných prací ujal akademický sochař a restaurátor s příslušnou licencí doc. Petr Kuthan. Cena za zrestaurování dřevořezby byla stanovena na 150.000,- Kč a rozdělena do II. etap. Předem bylo s vlastníkem sochy dohodnuto, že po zrestaurování bude gotická Madona s děťátkem prezentována ve zvláštní vitríně v prostorách městského muzea ve Františkánském klášteře v Hostinném. Vedení muzea se proto ujalo i zajištění financování celého projektu. Pro rok 2013 uspělo se žádostí o finanční podporu z grantu Královéhradeckého kraje 13KPG02 určeného na Obnovu památkového fondu na území Královéhradeckého kraje ve výši 50.000,- Kč. K této částce byl přidán vlastní povinný podíl ve výši 21.429,- Kč a tím uhrazena I. etapa restaurátorských prací provedených v roce 2013 v celkové výši 71.429,- Kč. Zároveň bylo provedeno i řádné vyúčtování dotace s Královéhradeckým krajem.
     Za významnou pomoc a podporu I. etapy projektu Záchrany gotické sochy Madony s děťátkem jménem městského muzea děkuji následujícím sponzorům: Obci Čermná (starosta M. Halík), firmě Model Obaly a.s. (Ing. D. Hanč, Ing. P. Etrich), Městskému hotelu Dorinka (Ing. A. Rozkoš, Ing. K. Korba), Krkonošským papírnám a.s. (Ing. J. Jiřička, Ing. J. Červinka), firmě Martin Mádle a spol., s.r.o. (p. M. Mádle), firmě Tiskárna Voborník, s.r.o. (p. P. Voborník), firmě Stavant CZ s.r.o. (Ing. B. Antoš), firmě Techtex s.r.o. (p. M. Maličký) a Pivnici “U Bicana“ (manželé Václavíkovi). Všichni svým finančním darem přispěli k zachování našich společných dějin a zvýšení hodnoty městského muzea, které je místem paměti našeho města.                                           

                                                                  Tomáš   A n d ě l
                                                                   městské muzeum