služby

  • Půjčování knih a časopisů, donáška domů na požádání
  • Možnost prodloužení výpůjční lhůty telefonicky nebo e-mailem
  • Rezervace knih
  • MVS – Půjčování knih z jiných knihoven
  • Veřejný internet
  • Možnost připojení vlastního počítače přes switch 
  • Akce pro veřejnost
  • Akce pro školy

o knihovně

Novodobá historie knihovny v Hostinném začíná už v září roku 1945, kdy byl ve třech místnostech na radnici zahájen provoz. V této době byl pro 260 čtenářů k dispozici jeden tisíc svazků knih a knihovnu opatroval národní správce mající též na starost městské muzeum. Z dalších osobností, které se ve funkci knihovníka vystřídaly, nejvýrazněji ovlivnila rozvoj knihovny Mgr. Jaroslava Kobrová. V roce 1958 se knihovna stěhuje do bývalého archivu v Poštovní ulici, kde zůstává až do roku 1992. V té době má samostatné dětské i dospělé oddělení a obě oddělení mají vlastní čítárnu. Na podzim tohoto roku se stěhuje prozatímně na náměstí, kde dětské a dospělé oddělení funguje ve spojené půjčovně do roku 2012. Od 1. března 2012 je knihovna pro veřejnost otevřena ve Františkánském klášteře, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Spolu s ní v klášteře sídlí i Městské muzeum a Galerie antického umění.

Obě oddělení jsou opět sloučena v jediné půjčovně, kde se nachází i veřejný internet. Pro klidné čtení je k dispozici letní čítárna, v zimě jsou prostory v multifunkční čítárně-dílně přístupné čtyři dny v týdnu.

Od roku 2002 je knihovna plně automatizovaná systémem LANIUS a v roce 2004 přešla na knihovnický program CLAVIUS. Kromě klasických služeb, jako je meziknihovní výpůjční služba, výběr novinek pro místní Zpravodaj, apod., půjčují pracovnice knihy každou třetí středu půl dopoledne v místním Penzionu s pečovatelskou službou. Starším čtenářům, zvláště v zimním období, jsou knihy donášeny až domů.

Knihovna připravuje program i k akcím celostátního charakteru. V Týdnu knihoven má každý možnost nahlédnout do všech prostor zařízení a seznámit se s cestou knihy od knihkupce až ke čtenáři. U dětí patří mezi nejoblíbenější Noc s Andersenem, kdy skupinka dětí může v knihovně prožít noc plnou pohádek a her. V Březnu – měsíci internetu si mohou čtenáři s pomocí knihovnic osvojit práci s počítačem. Knihovna nabízí i další akce pro čtenáře zejména pak pro děti a školní třídy.